Algemene voorwaarden

Toepassing

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

 1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art.1793 BW kunnen alle meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
 2. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Uitvoering van de werken

 1. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding schuldig is. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken terug kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 2. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient e voor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden ( meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
 3. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.
 4. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
 5. Water en elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.
 6. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden ( meer dan 15 minuten )zullen worden aangerekend.
 1. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de uiteindelijke overeenkomst of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering,onderhoud, garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met enige en definitieve oplevering.
 2. De aannemer is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten of kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.
 3. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten en goederen is beperkt tot de fabrikant verstrekte garantie.
 4. De zichtbare gebreken of de gebreken in de comformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 5. Worden niet beschouwd als gebrek in conformiteit, als zichtbaar of verborgen gebrek: Verschillen in kleur en tonaliteit of verschillen in afmetingen van goed voor zover deze van technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 6. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden medegedeeld op straffe va verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
 7. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de geborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele garantie gegeven. De garantie beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de contructie-en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De garantie dekt evenwel niet:: Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen. De schade veroorzaakt door overmacht De toevoeging van het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de fabrikant Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde. Vorst of vochtschade

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.
 2. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur word betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw aanvat zonder schadevergoeding voor enige vertragingen. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt zal de klant deze dienen te vergoeden. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaalt in art.19.
 3. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 150 punten. Daarnaast is eveneens een rechtswege en zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
 4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 5. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor de overige aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige levering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 euro per dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Betaling

 1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.
 3. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
 4. Deze algemene voorwaarden maken, onverbrekelijk deel uit van alle met de koper/opdrachtgever aangane overeenkomsten, zowel mondelinge als schrifetlijke.
 5. Bij betwisting zijn allleen het Vredegerecht van het kanton Willebroek en de rechtbank van Mechelen bevoegd. 28. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en om de inhoud van de site af te stemmen op uw voorkeuren.